კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის მიზანია, დეტალურად ავხსნათ თუ როგორ ხდება პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება და შენახვა წინამდებარე ვებგვერდის საშუალებით.


ინფორმაციის დაცვა

მოცემული ინფორმაცია შეიძლება შეინახოს სხვადასხვა საშუალებებით.

თქვენს მიერ “მოწოდებულ ინფორმაციაში” იგულისხმება პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ თქვენგან ან მესამე პირისგან.  პერსონალური ინფორმაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს : თქვენი მოსაზრებებისთვის, შეფასებებისა და ანალიზისათვის, ასევე ჩვენი სერვისების განვითერებისა და გაუმჯობესების მიზნით.

ინფორმაციის გაცემა არ მოხდება კომპანიის გარეთ გარდა შემდეგი ორგანიზაციებისა / პირებისა:

პირები, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ჩვენი წარმომადგენლები, კონფიდენციალურობის მკაცრად დაცვის გარანტიით.ნებისმიერი პირი, ვისაც შეიძლება გადაეცეს ჩვენი უფლება-მოვალეობები, ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების / შეთანხმების საფუძველზე.პირებს, კანონით ან სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში.

      ყველა სხვა მოცემულობაში თქვენი კონფიდენციალურობა დაცულია.

იმ შემთხვევაში თუ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გადაეცემა სხვა ქვეყნის პროვაიდერ კომპანიას, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ პროვაიდერი კომპანიის მიერ ინფორმაციის მაღალი ხარისხით დაცვას; ასევე ინფორმაციის მხოლოდ ჩვენთვის განსაზღვრულ მომსახურების ფარგლებში გამოყენებას. წინამდებარე ვებგვერდი კატეგორიულად არ თანამშრომლობს არააფილირებულ ორგანიზაციებთან პერსონალური ინფორმაციის გაცემის კუთხით.


ინფორმაციის შეგროვება

ვებგვერდის ონლაინ ფუნქციონირება ძირითად შემთხვევებში მოითხოვს რეგისტრაციას. რეგისტრირებისას ონლაინ მომხმარებელი თავად ირჩევს თუ რა სახის პირად მონაცემებს მიუთითებს, მაგალითად: სახელი, გვარი, მისამართი, ელექტრ. ფოსტა, ტელ.ნომერი. რეგისტრაციის პროცესში შესაძელებელია პირადი მონაცემების შექმნა, შენახვა, შეცვლა ან წაშლა. ასევე პაროლის ცვლილება ნებისმიერ დროს.

ჩვენი ვებგვერდი იტოვებს უფლებას მონიტორინგი გაუწიოს მომხმარებელსა და კომპანიას შორის განხორციელებულ სატელეფონო ზარებს, რათა მოხდეს მომსახურების სტანდარტების ზუსტი ინსტრუქტაჟი.


უსაფრთხოება

გაითვალისწინეთ, რომ ინტერნეტკომუნიკაციების უსაფრთხოება მხოლოდ დაშიფრული მონაცემების გამოყენებითაა შესაძლებელი; შესაბამისად კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას მესამე პირების მიერ კლიენტის პირადი მონაცემების არასანქცირებულ წვდომასა და ინფორმაციის დაზიანებაზე.

მოხმარებელი ვალდებულია, ვებგვერდზე წვდომისას, თანხმობა განაცხადოს სავალდებულო, აუცილებელი იდენტიფიკაციის პროცედურების გავლის შესახებ, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს, კომერციულად გონივრული უსაფრთხოების პროცედურების და კონტროლის გამოყენებით შეიზღუდოს თქვენი პაროლის ან სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის წვდომა ავტორიზირებული პირებისგან.

შეგახსენებთ, რომ არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს ინტერნეტით განხორციელებული გზავნილების აბსოლუტურ უსაფრთხოებას რადგან ისინი შესაძლოა დაექვემდებაროს ჩარევას, დაკარგვას ან შეცვლას. წინამდებარე ვებგვერდი არ არის პასუხისმგებელი თქვენი ან ნებისმიერი მესამე პირის წინაშე ზიანისთვის, რომელიც უკავშირდება ჩვენ მიერ თქვენთან ან თქვენ მიერ ჩვენთვის ინტერნეტის საშუალებით განხორციელებულ გზავნილებს.

 კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული დებულებები არ არის უპირატესი იმ წესსა და პირობებთან მიმართებაში, რომელსაც არეგულირებს თქვენ მიერ ვებგვერდის გამოყენება. აღნიშნულ ნორმებს შორის წინააღმდეგობების შემთხვევაში უპირატესობა ცალსახად მიენიჭება ვებგვერდის გამოყენების წესსა და პირობებს.


ვებგვერდთან წვდომა

შეთანხმების ან კონფიდენციალურობის შესახებ რაიმე შეკითხვის ან კომენტარის თაობაზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელქტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით, რომელიც მითითებულია ვებგვერდზე.