ნივთის დაბრუნება

 

 • ნებისმიერი შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია თავდაპირველი შეკვეთის მიღებიდან 3 დღის ვადაში გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული კამონაკლისი შემთხვევებისა;
  • ნივთი დაბრუნებისას არ უნდა იყოს დაზიანებული. სხვა შემთხვევაში  ნივთი არ ექვემდებარება დაბრუნებას და შესაბამისად არ დაბრუნდება თანხაც;
  • დაბრუნებისას ნივთი შემოწმდება. ზემოხსენებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში ნივთი არ დაექვემდებარება დაბრუნებას და „ველოპლუსი“ იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან არ მოახდინოს გადაცვლა;
  • შეძენდან 3 დღის განმავლობაში ასევე შესაძლებელია, ნივთის გადაცვლა ნებისმიერ სხვა ფერსა თუ პროდუქტში, იმ შემთხევაში თუ არ არის დარღვეული ზემოხსენებული პირობები;
  • ფასდაკლების პერიოდში შეძენილი ფასდაკლებული ნივთები არ ექვემდებარება პროდუქტის თავდაპირებული ღირებულების დაბრუნებას;
  • თანხის ანაზღაურება მოხდება ნივთის დაბრუნებიდან მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღის ვადაში, იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი გაივლის შემოწმებას;
  • თქვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის დაბრუნება წარმოადგენს თქვენი ბანკის პასუხისმგებლობას.
  • ნივთებზე პასუხისმგებლობა ჩვენს საწყობში მოტანამდე ეკისრება მომხმარებელს, ასე რომ დარწმუნდით რომ არ არღვევთ ზემოხსენებულ პირობებს;
  • ნივთის დაბრუნება უფასოა.

 

თანხის ანაზღაურება

 

 • თანხის ანაზღაურება მოხდება ნივთის დაბრუნებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, იმ შემთხვევაში თუ ნივთი გაივლის შემოწმებას;
 • თანხის დაბრუნება ხდება საკურიერო მომსახურების გამოკლებით;
 • გადაცვლის, დაბრუნების და თანხის ანაზღაურების დროს გათვალისწინებულია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული ფასი.